Cây Trắc Bách Diệp - Platycladus Orientalis

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Trắc Bách Diệp - Platycladus Orientalis

Platycladus orientalis_TRAC BACH DIEP_Cupressaceae

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét