Cây Gừng - Zingiberaceae - Zingiber officinale

Posted on Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cây Gừng - Zingiberaceae - Zingiber officinale

Zingiberaceae_ CAY GUNG_ Zingiber officinale


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét